preambule

Elke verkoop van het bedrijf (hierna de verkoper), zowel in Frankrijk als in het buitenland, wordt beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden, die op elk moment vóór het plaatsen van de bestelling beschikbaar zijn in de catalogus en onze website. Zij worden derhalve geacht zonder voorbehoud door een koper (hierna de koper) te zijn aanvaard zodra een bestelling is geplaatst en prevaleren boven alle algemene aankoopvoorwaarden van de koper, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, zodat elke overeenkomst van het tegendeel tegen de koper, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, niet afdwingbaar zou zijn tegen de verkoper en dit, ongeacht het moment waarop deze onder zijn aandacht is gebracht. Het feit dat de verkoper niet onmiddellijk de strikte toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden eist, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand om zich erop te beroepen, maar als een eenvoudige tolerantie die, ongeacht de duur, geen recht ten gunste van de koper kan vormen. In geval van tegenstrijdigheid met de bepalingen die voortvloeien uit teksten van beroepsorganisaties, zoals de Code of Practice of Industry and Trade in Paper and Paperboard of France (uitgave van 3 mei 1956), of die welke voortvloeien uit de algemene verkoopvoorwaarden van papier- en kartonfabrikanten van de Europese Gemeenschap (hierna de C.E.P.A.C. genoemd) , prevaleren deze algemene verkoopvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid met een in het land van de koper geldende wettekst van openbare orde, zal deze tegenstrijdigheid alleen leiden tot de niet-toepassing van de niet-conforme bepaling, zonder afbreuk te doen aan de rest van deze bepalingen.

I - BESTELLEN

De verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum van aanvaarding van de bestelling door de verkoper.

a) Wijze van plaatsing van de bestelling

Bestellingen op voorraad kunnen worden geplaatst op de verschillende websites van het bedrijf. In dit geval verbindt de koper zich ertoe na schriftelijke bevestiging van een stevig en volledig aanbod van de verkoper. Bestellingen bij vervaardiging worden noodzakelijkerwijs op offerte geplaatst op de verschillende websites van het bedrijf. In dit geval is de totstandkoming van de overeenkomst afhankelijk van het verzenden, namens de verkoper, van een schriftelijke bevestiging aan de koper en een online betaling van de bestelling. Voor leveringen in Groot-Frankrijk en Europa kan geen klacht over de door de verkoper aan de koper afgegeven orderbevestiging worden ontvangen na een periode van drie dagen vanaf de datum van ontvangst door de koper.

b) Inhoud van de bestelling: Elke geplaatste bestelling moet de volledige naam en het exacte adres van de koper bevatten; de verwijzing naar een mogelijk aanbod; de precieze hoeveelheid. Afhankelijk van de regio en de bestelde hoeveelheden kan ook een bijdrage in de vervoerskosten worden toegepast. Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding door de Koper van de toleranties van hoeveelheid en grootte in gebruik in het Beroep. Vanwege de extreem hoge behandelingskosten en het risico van verslechtering van de goederen veroorzaakt door de splitsing van de verpakkingseenheden, zullen de goederen uitsluitend worden verkocht volgens de in het tarief vermelde verpakkingseenheid, zonder de mogelijkheid van breuk. Op dezelfde manier moet elke bestelling bij de vervaardiging of van producten buiten de catalogus de door de fabrikant opgelegde minimale verkoopeenheid in het geseed.

c) Wijziging van de bestelling: Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de verkoper, kunnen bestellingen alleen aanleiding geven tot wijziging of oplossing op schriftelijk verzoek van de koper, die vóór de voorbereiding van zijn bestelling aan de verkoper moet worden gericht. In ieder geval behoudt het bedrijf zich het recht voor om elke wijziging door de koper van een bestelling te weigeren. Bovendien kan de wijziging van een bestelling leiden tot een aanpassing van de prijs en de toepassing van eventuele extra kosten.

d) d) Intuitu personae: Het voordeel van een bestelling is strikt persoonlijk voor de koper en kan niet worden toegewezen zonder de voorafgaande toestemming van de verkoper.

II - PRIJS

Tenzij anders aangegeven, zijn de in de tarieven van verkoper vermelde prijzen inclusief:

  • belastingvrij of belastingen die zijn opgenomen volgens de toegepaste tarievenlijst;
  • standaard leveringskosten inbegrepen, exclusief eventuele douane- en verzekeringskosten die onder de verantwoordelijkheid van de Koper blijven vallen;
  • verpakking inbegrepen.

Elke extra service die door de koper wordt gevraagd (met name specifieke verpakking, vormgeving, retournering van goederen, enz.) kan worden gefactureerd volgens het tarief dat van kracht is in onze catalogus of op onze website of volgens een specifieke offerte. Deze prijzen, die geacht worden bekend te zijn bij de Koper, vormen geen verbintenis en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze worden als indicatie gegeven en zijn beperkt tot de hoeveelheden die bij ontvangst van de bestelling op voorraad zijn bij de verkoper. Alleen de tussen de partijen overeengekomen en schriftelijk overeengekomen prijzen vormen een verbintenis aan beide zijden. In geval van betwisting en bij gebreke van een door de verkoper afgegeven schrift, prevaleert het tarief echter. Eventuele kortingen, rabatten, rabatten worden op de factuur vermeld

III - LEVERING

a) Algemene voorwaarden: De levering vindt plaats op de plaats van levering vermeld op het bestelformulier en, indien nodig, teruggeroepen op de offerte. De informatie die de koper bij het plaatsen van zijn bestelling heeft opgegeven, is bindend voor hem. In het geval van een fout van zijn kant in de formulering van zijn contactgegevens of de plaats van levering, resulterend in het verlies van de producten of de verbintenis van nieuwe leveringskosten, blijft de koper verantwoordelijk voor de betaling van genoemde verloren producten of voor eventuele extra kosten veroorzaakt door deze fout. De levering vindt plaats door de bestelde producten aan de Koper ter beschikking te stellen, ongeacht of de verkoop van of voor de verkoop plaatsvindt. Niet-standaardleveringen die bijvoorbeeld zonder uitputtendheid van deze lijst, een overlading, opslag of tussenkomst van een ripeur vereisen en afhankelijk van de aan de verkoper geboden mogelijkheden, zullen het voorwerp uitmaken van aanvullende facturering volgens het geldende tarief. Het lossen van leveringen van meer dan 3 (drie) ton gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Koper. Deelleveringen geven de Koper niet het recht om zijn bestelling te annuleren.

b) Termijnen: De leveringstermijn gaat in op de datum van de bestelling of, wanneer deze verplicht is, de bevestiging ervan. Bij gebreke van een schriftelijke specificatie van de verplichte aard van de periode of datum van levering, wordt deze periode of datum slechts ter indicatie gegeven. De verkoper kan geen garantie geven met betrekking tot de levertijd van bestellingen bij fabricage. Behalve in geval van grove schuld van de verkoper, kan geen schadevergoeding of annulering van een bestelling worden geëist voor het niet naleven van de deadline of de datum van levering.

c) Onmogelijkheid tot levering: De verkoper is ongevoelig voor levering in geval van een gebeurtenis buiten zijn macht die niet te wijten is aan een opzettelijke of grove fout van zijn kant die de levering van de goederen verhindert of vertraagt. Indien nodig en indien de omstandigheden dit toelaten, zal de verkoper de koper op de hoogte stellen van het bestaan van de tijdelijke belemmering of onmogelijkheid om te leveren. Indien de belemmering tijdelijk is, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de belemmering, met dien verstande dat elk van de partijen na het verstrijken van een termijn van 30 dagen na de bovenstaande kennisgeving het recht heeft om de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen. Indien de belemmering betrekking heeft op een levering die is verstreken en deel uitmaakt van een overeenkomst met gespreide leveringen, kan de mogelijkheid tot beëindiging echter alleen worden uitgeoefend op die levering, afgezien van de komende leveringen. Indien op het moment van de belemmering een gedeelte van de bestelling reeds is vervaardigd, is koper gehouden de vervaardigde hoeveelheid of in het fabricageproces in ontvangst te nemen en de prijs te betalen tot zover, op grond van de overeengekomen voorwaarden.

d) Weigering of onmogelijkheid tot afname: Indien de Koper aan het einde van de leveringstermijn weigert de goederen aan het einde van de termijn op de orderbevestiging of enig ander contractueel document in ontvangst te nemen, heeft de verkoper het recht om deze op kosten van de koper in opslag te nemen en transportkosten en eventueel herverpakking te vorderen. Na het verstrijken van een termijn van 2 weken vanaf de datum die op de leveringsbon staat, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te beëindigen, over te gaan tot de wederverkoop van de goederen en om van de koper de betaling van het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen prijs en de wederverkoopprijs te vorderen, evenals de vergoeding van alle directe of indirecte schade die hij heeft geleden.

e) Terugzending van op voorraad verkochte goederen: Retourzendingen van goederen die op voorraad zijn en die als oorsprong een eenvoudige verandering van mening of een fout die aan de koper of zijn agent kan worden toegerekend, moeten vooraf het onderwerp zijn van een schriftelijk verzoek aan de verkoper. Ze worden alleen geaccepteerd op voorwaarde dat het bovenstaande verzoek is gedaan binnen een maximale termijn van 8 dagen na de levering van de goederen en dat de genoemde goederen worden geretourneerd in perfecte staat van wederverkoop en in hun originele verpakking. Indien nodig zal ten behoeve van de Koper, na kwalitatieve en kwantitatieve verificatie van de geretourneerde producten, een krediet worden vastgesteld dat aftrekbaar is van bestaande of toekomstige uitstaande producten. Eventuele betaalde aanbetalingen blijven bij de verkoper. Retourzendingen die door de verkoper worden geaccepteerd, geven aanleiding tot de facturering van een forfaitaire boete van een bedrag dat in het geldende tarief voorkomt, naast de terugbetaling van de kosten van het ompakken van de geretourneerde goederen.

IV - OVERDRACHT VAN RISICO'S

Niettegenstaande de toepassing van de bepalingen inzake eigendomsvoorbehoud zoals uiteengezet in artikel VII hieronder, en zelfs in het geval van verkoop in vrije lucht, reizen de goederen op eigen risico van de koper. De risico's gaan over op de Koper zodra ze worden geladen op het vervoermiddel dat de verkoper namens hem heeft gekozen.

V - VERVOER

Onverminderd de toepassing van het bepaalde in artikel IV hierboven, zijn voorbehouden en rechtsmiddelen tegen de vervoerder (hoeveelheid, schade of om een andere reden) de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper die, indien nodig, onmiddellijk de reserveringen en gedetailleerde opmerkingen moet maken die vereist zijn op de leveringsbon die door de vervoerder is afgegeven en deze binnen de wettelijke termijnen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging moet bevestigen , binnen drie werkdagen na ontvangst. De koper moet, ter informatie, alle documenten die hij in dit verband heeft afgegeven aan de verkoper, per aangetekende post verzenden binnen twee dagen na ontvangst van de producten.

VI- VORDERINGEN

Vorderingen zijn ontvankelijk op de twee-bed en andere voorwaarde dat de bepalingen van artikel I strikt zijn nageleefd.

Geen open product, reeds geconsumeerd, en niet geretourneerd in de originele onbeschadigde verpakking, zal worden geaccepteerd.

VII - BETALING

De betaling van aankopen gebeurt, in overeenstemming met de geldende regelgeving, naar keuze van de klant:

• met creditcard: Visa, MasterCard, Carte Bleue, uitgegeven in Frankrijk.

a) Datum-termijnen: De volledige bestelling moet worden betaald bij het plaatsen van de bestelling door de koper op onze website

b) Betalingsachterstand: Bij gebreke van betaling of in geval van gedeeltelijke betaling op de vervaldag op de factuur, wordt automatisch een boete toegepast die gelijk is aan de rente die de Europese Centrale Bank op haar meest recente herfinancieringstransactie heeft toegepast, vermeerderd met 10 punten, berekend naar rato van het aantal geconstateerde dagen vertraging, op het bedrag inclusief btw van die factuur. Elke schuld die niet op de vervaldag is betaald, zal ook aanleiding geven tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding, voor invorderingskosten, waarvan het bedrag is vastgesteld op 40 euro overeenkomstig artikel L441-6 al 12 van het Wetboek van Koophandel. De verkoper heeft ook de mogelijkheid om, indien hij dat nodig acht, de verbeurdverklaring van de looptijd van de lopende overeenkomst(en) op te merken en, samen of afzonderlijk, de onmiddellijke betaling van alle onverzadigde facturen te eisen; betaling vóór levering van een reeds aanvaarde of reeds geplaatste bestelling; het bieden van een bevredigende zekerheid in zakelijke en/of persoonlijke veiligheid. Indien de Koper niet voldoet aan de hierboven vermelde garanties, kan de Verkoper, indien hij dit nodig acht, samen of afzonderlijk de levering staken, de lopende overeenkomst(en) en/of lopende bestellingen naar behoren aanvaarden, schadevergoeding vorderen en/of zijn eigendomsvoorbehoud en de daarop betrekking hebbende rechten uitoefenen, overeenkomstig het bepaalde in artikel VIII hieronder. Elke betaling door de Koper, ongeacht de toerekening die deze hem later zou moeten geven en zelfs indien het bedrag exact overeenkomt met een van de facturen, zal bij voorrang in rekening worden gebracht op de facturen die overeenkomen met reeds door hem gebruikte of doorverkochte goederen.

c) Betaling per creditcard:

  • Beveiliging van transacties en bankgegevens: Het bedrijf implementeert de juiste middelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die op het web en op onze website worden verzonden, te waarborgen. Als zodanig maakt de website gebruik van een beveiligde 3D-Secure module. Dit interbancaire protocol is ontwikkeld door de twee creditcardnetwerken Visa en MasterCard om bankkaarthouders bij elke betaling te verifiëren.
  • Bestrijding van creditcardfraude: De informatie met betrekking tot uw bestelling is onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking waarvan de provider Stripe Payment is. Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is om een niveau van analyse van een transactie te definiëren en om creditcardfraude te bestrijden. Stripe en ons bedrijf zijn de ontvangers van de gegevens in verband met uw bestelling. Het niet doorgeven van gegevens met betrekking tot uw bestelling verhindert de realisatie en analyse van uw transactie. Het optreden van een onbetaalde als gevolg van frauduleus gebruik van een creditcard zal resulteren in de registratie van de gegevens met betrekking tot uw bestelling in verband met dit onbetaalde bedrag in een betalingsincidentbestand. Een onregelmatige aangifte of een anomalie kan ook het onderwerp zijn van een specifieke behandeling.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de door de klant meegedeelde persoonsgegevens te verifiëren en alle maatregelen te nemen die nodig worden geacht om te verifiëren dat de persoon wiens bankrekening is gedebiteerd inderdaad degene is die de bestelling heeft geplaatst, om frauduleuze betaling te voorkomen. Deze verificatie kan de vorm aannemen van een verzoek om een identiteitsbewijs. Het bedrijf heeft ook volledige vrijheid om over te gaan tot de directe annulering van een bestelling die een of meer risicofactoren voor frauduleus gebruik van creditcard zou opleveren.

VIII - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper of zijn overgeleverde reserve-eigendom van de geleverde goederen getransformeerd of niet, tot volledige betaling door de koper van alle verschuldigde, opeisbaar of niet-verschuldigde bedragen met betrekking tot de geleverde leveringen.

a) Onbetaald of verslechtering van het krediet van de koper: De verkoper kan de goederen dus terugnemen bij gebreke van betaling van een factuur die is verlopen of in geval van verslechtering van het krediet van de koper, zelfs buiten de opening van een collectieve procedure.

b) Verzekering: Overeenkomstig het in artikel IV hierboven uiteengezette beginsel met betrekking tot de overdracht van risico's, moeten de door de verkoper geleverde goederen, die bij de koper op voorraad komen, door deze laatste worden behandeld als zijnde bij hem in depot. Zij moeten daarom op zijn kosten geldig door de koper worden verzekerd tegen elk risico dat hun waarde kan schaden.

c) Handelen van derden: Koper dient verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle maatregelen (beslagleggingen, pandrechten, enz.) die het eigendomsvoorbehoud kunnen aantasten of in gevaar kunnen brengen.

d) Identificatie van de goederen: In het geval dat de identificatie van de goederen onmogelijk blijkt voor de koper, worden alle goederen die aan dezelfde specificaties voldoen en dit tot het bedrag van de vordering van de verkoper beschouwd als goederen van de verkoper. Om deze identificatie te vergemakkelijken, is het echter verboden voor de koper of zijn vervangers om de onderscheidende kenmerken van de goederen vóór het gebruik ervan te verwijderen.

e) Wederverkoop en verwerking: De wederverkoop en omzetting van de goederen zijn verboden in geval van een minnelijke schikking of collectieve procedure van de koper of in het geval van een procedure of gelijkwaardige procedure die tot doel zou hebben de financiële moeilijkheden van de koper aan te pakken, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de verkoper en tegen onmiddellijke betaling van de prijs van de genoemde goederen. In geval van wederverkoop van de goederen, ongeacht of ze zelf zijn getransformeerd, gaat het eigendomsrecht van de verkoper over hen over op de wederverkoopprijs die aan de koper is betaald tot het bedrag dat de verkoper hem heeft gefactureerd met betrekking tot de levering die heeft plaatsgevonden, door een mechanisme van echte subrogatie. Indien nodig kan de verkoper de wederverkoopprijs rechtstreeks in handen van de subkoper claimen.

f) Gevolgen van de opening van een collectieve procedure ten aanzien van de koper: Indien de koper, die het voorwerp is van een collectieve procedure, ondanks het hierboven uiteengezette verbod doorverkoopt, moeten de goederen aan een subkoper worden doorverbonden, elke betaling die door deze laatste in handen van de koper of zijn gerechtsdeurwaarder wordt gedaan, aan de verkoper worden gegeven.

g) Schadevergoeding: De toepassing van deze clausule zal op geen enkele wijze de bepalingen betreffende de overdracht van risico's wijzigen. Het sluit op geen enkele wijze de mogelijkheid uit voor de verkoper om juridische stappen te ondernemen om de verkoop en / of schade te herbegraven, om de winst of de schade te vergoeden die hij zou hebben geleden als gevolg van het verzuim van de koper.

IX - INFORMATIE EN ADVIES

De beschrijving van de goederen in de catalogi en tarieven van de verkoper wordt als indicatie gegeven. In het geval dat bepaalde kenmerken van het product als essentieel worden beschouwd, is het aan de koper om ze schriftelijk te laten specificeren en garanderen. De verkoper kan de koper alleen informeren of adviseren als deze dit spontaan en volledig in staat stelt om dit te doen. In geval van stilzwijgen van de Koper op het moment van de bestelling of tijdens de transformatie van de goederen, zal de Koper worden geacht voldoende geïnformeerd te zijn over de kenmerken van de goederen die hij heeft besteld.

X - PROCESVOERING - RECHTSGEBIED

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door en onderworpen aan het Franse nationale recht. Elk geschil of betwisting, voortvloeiend uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, zal worden beslecht, bij gebreke van minnelijke schikking tussen de partijen, en zelfs in geval van een kort geding, garantieberoep of meerdere verweerders, door de rechtbank van koophandel van Toulouse, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Need help ? Click here !